تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک چهارخانه ارت دار بدون کابل – ایران کابل
ایران کابل