تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم سیار چهار خانه نسیم – ایران کابل
ایران کابل