تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

هواکش پارس صادراتی EA-1010 , EA-1212 , EA-1515 , EA-1515 – ایران کابل
ایران کابل