تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

محافظ چهار خانه پارت آنالوگ 3 متری – ایران کابل
ایران کابل