تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک چهارخانه مربع ارت دار با کلید و کابل – ایران کابل
ایران کابل