تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک محافظ چهارخانه کامپیوتر مغزی پلی آمید – ایران کابل
ایران کابل