تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

دوشاخه استاندارد – ایران کابل

دوشاخه استاندارد

ایران کابل