تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

پیکو محافظ دوخانه برق – ایران کابل
ایران کابل