تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

محافظ چهارخانه پارت آنالوگ 5 متری – ایران کابل
ایران کابل