تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

محافظ دوخانه فلزی هدف الکتریک – ایران کابل
ایران کابل