تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

لامپ رشته ای پارس شهاب – ایران کابل
ایران کابل