تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم قلع لحیم کاری ژرف Jarf – ایران کابل
ایران کابل