تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم فویل دار تلفن امواج رسان کرمان – ایران کابل
ایران کابل