تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم تلفن دوزوج تخت – ایران کابل
ایران کابل