تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سرپیچ دوشاخه دار کلید دار – ایران کابل
ایران کابل