تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

زنگ پارت بلبلی – ایران کابل
ایران کابل