تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

دوشاخه انگشتی ارت دار چپقی – ایران کابل
ایران کابل