تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

آنتن هوایی پنج شاخه پویانما – ایران کابل
ایران کابل