تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

دوشاخه استاندارد پایا – ایران کابل

دوشاخه استاندارد پایا

ایران کابل