تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

کابل RG59 ترکیبی 305 متری – ایران کابل
ایران کابل