تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

کابل البرز ( استاندارد ) – ایران کابل
ایران کابل