تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

چهارخانه ضامن دار خوش منظر – ایران کابل
ایران کابل