تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

چراغ دیواری ساندویچی سرپیچ باکالیت – ایران کابل
ایران کابل