تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

پیکو محافظ چهارخانه برق – ایران کابل
ایران کابل