تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

پمپ آب کولر الکتروژن – ایران کابل
ایران کابل