تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک محافظ کامپیوتر پنج خانه با کلید و کابل – ایران کابل
ایران کابل