تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فرحان الکتریک محافظ دو خانه یخچال مغزی سرامیکی – ایران کابل
ایران کابل