تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

فازمتر جنرال روکش رنگی – ایران کابل
ایران کابل