تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم فنری گوشی تلفن – ایران کابل
ایران کابل