تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سیم افشان البرز جفتی CCA – ایران کابل
ایران کابل