تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سه شاخه تلفن یک سوکت بزرگ – ایران کابل
ایران کابل