تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سه راهی نسیم سه خانه | سیم سیار سه خانه نسیم – ایران کابل
ایران کابل