تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سه راهی الماس شرق مدل کپل – ایران کابل
ایران کابل