تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

سرپیچ دوشاخه دار الماس شرق – ایران کابل
ایران کابل