تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

دینام کولر موتوژن – ایران کابل
ایران کابل