تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

دوشاخه ارت دار پایا – ایران کابل
ایران کابل