تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

بخاری برقی سه المنت ایمان ( اخوان فرید سابق ) – ایران کابل
ایران کابل