تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

اجاق برقی گرد – ایران کابل
ایران کابل