تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

آنتن هوایی سماء الکترونیک مدل 2020 ثابت بدون تقویت – ایران کابل
ایران کابل