تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

آنتن رومیزی و هوایی مدل 90 بدون سیم – ایران کابل
ایران کابل