تا پایان شلوغی ها و رفع فیلتر واتساپ ، این مجموعه غیر فعال خواهد بود.

آنتن رومیزی برقی آفتاب مدل B1 – ایران کابل
ایران کابل